Formações rochosas no Monumento Nacional Chiricahua. Foto: Zereshk / Wikipedia